Chi bộ Trung tâm CNTT tỉnh tham gia học tập Nghị quyết trực tuyến tại điểm cầu HueCIT
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Trong hai ngày 05-06/12, Chi bộ HueCIT đã nghiêm túc triển khai trong toàn Chi bộ và các cảm tình Đảng của Chi bộ tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết với hình thức trực tuyến.

Hội nghị được kết nối tới 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và cấp huyện, cấp cơ sở trên toàn quốc, với trên 1.196.827 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã kết nối 728 điểm cầu ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, với trên 32.000 cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đơn vị, tổ chức cơ sở Đảng đã được nghe các chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" (Đ/c Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trình bày); "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới" (Đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày); "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Đ/c Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương) và "Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do Đ/c Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. 

Chi bộ Trung tâm CNTT tỉnh tham gia học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) trong các buổi báo cáo.

Thông qua 2 ngày học tập Nghị quyết, các đảng viên thuộc Chi bộ Trung tâm CNTT tỉnh và các cảm tình Đảng tại Trung tâm đã nắm bắt được cơ bản các định hướng phát triển của Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cũng như các thành tựu của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố và phát triển đội ngũ đảng viên Đảng Công sản Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ban Truyền thông/HueCIT
 Bản in]