Ngày 26/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg về Phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; trong đó, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương: Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn theo thẩm quyền và theo kế hoạch hàng năm.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn các nền tảng số cần tập trung thúc đẩy sử dụng trong năm 2022 cụ thể như sau:

1. Đối với các nền tảng số phục vụ chính quyền:

Danh mục được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, thường xuyên cập nhật tại địa chỉ: https://mic.gov.vn/mra/Pages/trangchu.aspx.

2. Đối với nền tảng số phục vụ doanh nghiệp:

Danh mục được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, thường xuyên cập nhật tại địa chỉ: https://smedx.mic.gov.vn.

3. Đối với Nền tảng số phục vụ người dân:

Danh mục được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, thường xuyên cập nhật tại địa chỉ: https://congdanso.mic.gov.vn.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các đơn vị, địa phương cụ thể như sau:

- Đối với các nền tảng số phục vụ chính quyền hiện đang triển khai: yêu cầu khai thác, sử dụng có hiệu quả; rà soát và thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, đảm bảo các giải pháp để thúc đẩy phát triển các nền tảng số; Chủ động cập nhật, thường xuyên phối hợp và thực hiện theo các yêu cầu, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương chủ quản trong việc nâng cấp, phát triển các nền tảng số để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.

- Đối với các nền tảng số phục vụ chính quyền chưa triển khai: khi có nhu cầu sử dụng, triển khai, đơn vị được giao chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phù hợp với yêu cầu và đặc thù của địa phương, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tổ chức xây dựng, phát triển nền tảng số theo đúng quy định pháp luật.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp tại địa phương tích cực triển khai chuyển đổi số, chủ động tham gia tích cực Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp SMEs chuyển đổi số theo Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số theo Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các kế hoạch của địa phương.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các phòng, đơn vị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng các kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng số phục vụ người dân. Đặc biệt, tập trung thúc đẩy người dân trên địa bàn sử dụng ứng dụng Hue-S để khai thác, tiếp cận thông tin và các dịch vụ đã được tích hợp.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả mức độ sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo quy định.

Theo Công văn số 8185/UBND-CN ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố các nền tảng số cần tập trung thúc đẩy sử dụng trên địa bàn trong năm 2022.

UBND tỉnh TT-Huế
 Bản in]