Ông Lê Vĩnh Chiến

Ông

Lê Vĩnh Chiến
Giám đốc
Ông Nguyễn Dương Anh

Ông

Nguyễn Dương Anh
Phó Giám đốc
Ông Hồ Minh

Ông

Hồ Minh
Trưởng phòng - phòng Hành chính Tổng hợp
Ông Lê Quốc Thịnh

Ông

Lê Quốc Thịnh
Trưởng phòng - phòng Nghiên cứu và Triển khai ứng dụng

Ông

Võ Thanh Sơn
Phó trưởng phòng phụ trách - phòng Đào tạo
Ông Đỗ Xuân Huyền

Ông

Đỗ Xuân Huyền
Phó trưởng phòng phụ trách - phòng Dịch vụ và Hạ tầng CNTT
HueCIT
 Bản in]